Šta su podaci o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti odnosi se na bilo koju radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, čuvanje, prilagođavanje, brisanje.

Rukovalac podacima

Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

Rukovalac podacima za obradu podataka je HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA, Potes Rumska petlja 5, 22400 Ruma (u daljem tekstu: Healthcare Europe).

Razlozi zbog kojih prikupljamo podatke (svrha obrade podataka):

1. internet sajt www.healthcareeurope.rs
Ukoliko želite da budete redovno obavešteni o aktivnostima naše kompanije, kroz mogućnost newsletter prijave nudimo vam mogućnost da budete uvek i pravovremeno obavešteni o svim novostima, a potrebno je samo da ostavite Vašu email adresu kao lični podatak, kako bismo vam omogućilli ovu prijavu.

2. kandidati za zaposlenje
Kako biste postali deo našeg tima potrebno je da posetite našu stranicu za karijeru i ostavite nam podatke na osnovu kojih možemo da vas kontaktiramo i izvršimo selekciju za željeno radno mesto. Takođe i u slučaju da želite odgovor na neko vama bitno pitanje o našim uslugama, najlakši način da to činimo jeste da nam ostavite Vaše lične podatke, kako bismo to pravovremeno i što pre učinili i kako bi informacije stigle do vas na vreme.

3. cookies/kolačići
Da bismo vam obezbedili što bolje funkcionisanje našeg web sajta i pretragu naših web stranica, prikupljaćemo podatke prilikom same Vaše posete našoj internet stranici. U tu svrhu koristimo kolačiće i Google Analytics, o čemu više informacija možete pronaći i u kasnijim redovima, kao i koriščenju i interakciji sa nalozima na društvenim mrežama naše kompanije, ili korišćenju platformi društvenih mreža za obezbeđivanje što boljih informacija o našim proizvodima i uslugama.

Pored navedenih svrha, može se desiti da obrađujemo lične podatke u svrhu pregovora, zaključenja i ispunjenja ugovora.

U te svrhe, možemo obrađivati Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime, adresa, kontakt podaci, datum i mesto rođenja, kao i državljanstvo), podatke o identifikaciji (npr. izvodi iz privrednog registra, podaci iz lične karte, primer potpisa), podatke u vezi našeg poslovnog odnosa (npr. podaci o plaćanju, podaci o izdatim nalozima), informacije o bonitetu, o strukturi kompanije i njene vlasničke strukture, fotografije i video snimci (npr. prilikom proizvodnje i isporuke robe) kao i druge podatke u zavisnosti od konkretnog ugovornog odnosa. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer kada je u pitanju evidencija potencijalnih kandidata za posao, svaki kandidat za posao može
u biografiji navesti različite podatke.

Napominjemo da Viodlučujete da li ćete nam i koje podatke dostaviti. Iz tog razloga, prilikom unošenja podataka na internet stranici obratite pažnju da li su sva polja obavezna. Ako odlučite da popunite sva polja garantujemo vam sigurnost svih podataka kao i da ćemo ih koristiti samo u svrhu u koju ste nam ih i dali. U daljem tekstu ova Politika privatnosti pojašnjava na koji način Healthcare Europe skuplja, čuva, obrađuje, koristi i prenosi Vaše podatke o ličnosti. Obrada podataka se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Upotrebom ili pristupom našim web stranicama
potvrđujete da ste sa razumevanjem pročitali, te da ste saglasni sa prikupljanjem, čuvanjem, obradom, korišćenjem i prenosom Vaših ličnih podataka. Pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti kako bi vam bile jasnije glavne odredbe naše politike i prakse u vezi sa datim podacima i načinima na koje ćemo ih koristiti. Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Healthcare Europe nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača ličnih podataka. Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Uveravamo se da je svaka Vaša poseta sigurna i obezbeđena po svim zakonskim regulativama, kao i sigurnog korišćenja interneta. Ako se, pak, ne slažete sa našim politikama i praksama, Vaš će izbor biti da ne koristite naš veb-sajt. Pristupanjem dajete pristanak za korišćenje Vašom voljom datih podataka.

Pravni osnov obrade podataka:

Za neke svrhe obrade, Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu Vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva ili ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

Legitimni interes

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

  • dijagnostikovali tehničke probleme sa servisom;
  • održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
  • bolje razumeli vas kao korisnike kroz Vaše ponašanje, Vaša interesovanja i Vaše sklonosti;
  • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
  • testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.
  • Identifikovali i zaštitili korisnike servisa i sam servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti.

Upotrebom naših servisa slažete se da određeni zaposleni mogu da vas kontaktiraju na osnovu Vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa servisom ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom
korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika servisa kojima pristupate.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka. Za više informacija o Vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.


Pravo na korišćenje

Pristup Vašim podacima imaju naši zaposleni i to samo oni kojima su potrebni kako bi ispunili sve Vaše zahteve.
U određenim situacijama, pristup podacima mogu imati naši eksterni partneri kojima poveravamo određene poslove kako bismo usluge koje pružamo doveli na najviši nivo. To znači da nam je za neke usluge potrebna pomoć partnera – kompanija kojoj smo poverili održavanje našeg web sajta ili kompanija koja brine da imate sve potrebne i verodostojne informacije na našim nalozima na društvenim mrežama. Svi naši partneri su izabrani na veoma strog i pažljiv način obavezujući se Ugovorom na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, kao i svih poslovnih tajni kompanije. Bitno je da razumete da to ne znači da eksterni partneri mogu koristiti Vaše podatke za svoje potrebe, već isključivo i samo u cilju pružanja usluge za
koju su angažovani, kako je objašnjeno u prethodnim odredbama.

Prenos ličnih podataka u druge države

Iznošenje podataka u inostrane države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini Rukovaci imaju sedište izvan gore grupe zemalja EU i USA, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

Trajnost podataka

Podatke čuvamo samo onoliko koliko su nam potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju ste nam podatke i dali ili do Vašeg opoziva. Nakon toga, Vaše podatke ćemo obrisati ili učiniti neprepoznatljivim.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na newsletter, čuvamo do Vaše odjave ili deaktivacije Vašeg korisničkog naloga. U svakom trenutku se možete odjaviti sa newslettera.

Izuzetno, Vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Stroge mere čuvanja podataka i primena poverljivosti

Sigurnost podataka, i vas kao klijenta i korisnika naših usluga, je najbitnija stvar za nas kao kompaniju. U tom smislu, ulažemo svakodnevne napore, kao i usavršavanje naših zaposlenih, kako bi ovaj segment posla izvodili po najvišim svetskim standardima.

Obezbedićemo da saradnici koji imaju pristup ili obrađuju podatke o ličnosti budu savesni i da postupaju u skladu sa sadržajem ove Politike kao i da će adekvatno informisati i obučiti svoje osoblje kada je u pitanju ova Politika.

Nepostupanje u skladu sa ovom Politikom može biti sankcionisano izricanjem disciplinskih mera, ili čak prestankom radnog odnosa.
U tu svrhu preduzimamo sve potrebne mere i možemo da vam garantujemo da će Vaši podaci biti tretirani po najvišim svetskim i zakonskim regulativama.
Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo:


1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu Vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Ukoliko Vaše lične podatke mi obrađujemo kao rukovaoci – imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi Vaših podataka od strane poslodavca, potrebno je da se obratite poslodavcu koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca ličnih podataka.

3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se Vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da Vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

VAŽNO: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje Vaših ličnih podataka i brisanje Vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog.

5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

9) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@healthcareeurope.rs .

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Healthcare Europe će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim zakonom.

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

Za bilo koje informacije u vezi sa Politikom privatnosti, ili upućivanje zahteva za dopunu, ažuriranje, brisanje i prekid korišćenja Vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati direktno putem emaila: office@healthcareeurope.rs ili putem pošte na adresu Kompanije HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA, Potes Rumska petlja 5, 22400 Ruma.

Pristanak i opoziv pristanka

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka.
Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu office@healthcareeurope.rs .

Šta su kolačići (cookies) i u koju svrhu se koriste?

Kolačići, odnosno ’cookies’, su informacije koje internet stranica šalje računaru korisnika. Oni obično čuvaju Vaša podešavanja za internet stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa i sl. Kasnije, kada opet otvorite istu stranicu, pretraživač šalje nazad kolačiće što omogućava da vam se na stranici prikažu informacije prilagođene Vašim potrebama. Takođe, ovi kolačići su neophodni za brži, efikasniji pristup našoj stranici kao i za njenu bezbednost, čime vam se omogućuje brža, jednostavnija, sigurnija i lakša pretraga! Kolačići povezani s društvenim mrežama omogućavaju pristup društvenim mrežama i deljenje sadržaja.

Podaci o pregledu stranice se čuvaju u vidu log in datoteka. Svaki takozvani log zapis podataka se sastoji od: internet stranice sa koje ste pristupili našoj stranici, IP adrese, vremena i datuma pristupa stranici, upita posetioca stranice, http kod odgovora, preuzete količine podataka, informacije o pretraživaču koji koristite, kao i informacije o Vašem operativnom sistemu. Neki kolačići su privremeni i nestaju kada isključite pretraživač, a
drugi su trajni i ostaju na računaru.

Naravno, u svakom trenutku možete da odlučite da ne koristite kolačiće tokom posete našoj  ili bilo kojoj web stranici. Međutim, imajte na umu da u tom slučaju neke funkcije i stranice neće raditi onako kako očekujete, kao i da ćete biti uskraćeni za što bolju mogućnost pretrage. To možete učiniti tako što ćete na pretraživaču podesiti da se kolačići ne čuvaju kao i da se već sačuvani obrišu. Za onemogućavanje i brisanje kolačića potražite
uputstva u opciji „Pomoć“ Vašeg internet pretraživača.

Šta su kolačići (cookies) i u koju svrhu se koriste?


Kolačići, odnosno ’cookies’, su informacije koje internet stranica šalje računaru korisnika. Oni
obično čuvaju Vaša podešavanja za internet stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa i sl.
Kasnije, kada opet otvorite istu stranicu, pretraživač šalje nazad kolačiće što omogućava da
vam se na stranici prikažu informacije prilagođene Vašim potrebama. Takođe, ovi kolačići su
neophodni za brži, efikasniji pristup našoj stranici kao i za njenu bezbednost, čime Vam se
omogućuje brža, jednostavnija, sigurnija i lakša pretraga! Kolačići povezani s društvenim
mrežama omogućavaju pristup društvenim mrežama i deljenje sadržaja.
Podaci o pregledu stranice se čuvaju u vidu log in datoteka. Svaki takozvani log zapis
podataka se sastoji od: internet stranice sa koje ste pristupili našoj stranici, IP adrese,
vremena i datuma pristupa stranici, upita posetioca stranice, http kod odgovora, preuzete
količine podataka, informacije o pretraživaču koji koristite, kao i informacije o Vašem
operativnom sistemu. Neki kolačići su privremeni i nestaju kada isključite pretraživač, a
drugi su trajni i ostaju na računaru.
Naravno, u svakom trenutku možete da odlučite da ne koristite kolačiće tokom posete
našoj  ili bilo kojoj web stranici. Međutim, imajte na umu da u tom slučaju neke funkcije i
stranice neće raditi onako kako očekujete, kao i da ćete biti uskraćeni za što bolju
mogućnost pretrage. To možete učiniti tako što ćete na pretraživaču podesiti da se kolačići
ne čuvaju kao i da se već sačuvani obrišu. Za onemogućavanje i brisanje kolačića potražite
uputstva u opciji „Pomoć“ vašeg internet pretraživača.

Šta je Google Analytics i čemu služi?

Za analizu poseta i kvaliteta korišćenja naših web stranica koristi se Google Analytics, zvanična internet alatka čuvenog Google servisa, što čini i naša kompanija. Ovu uslugu pruža kompanija Google Inc. „Google“ koja primenjuje kolačiće koji se čuvaju na Vašem računaru i koji omogućuju analizu korišćenja naše internet stranice.

Ovi kolačići omogućavaju da Vaše korisničko iskustvo, kao i naše usluge, poboljšamo u skladu sa Vašim željama odnosno sa pokazateljima kako koristite našu internet stranicu.

Ono što dodatno napominjemo Vaša sigurnost je korišćenjem naših web stranica trajno zagarantovana visokim standardima politike privatnosti koje primenjujemo!

Kako je gore pomenuto, možete onemogućiti čuvanje kolačića putem podešavanja na Vašem pretraživaču. Osim toga možete sprečiti čuvanje podataka nastalih od strane kolačića i podataka koji se odnose na web stranicu koju koristite kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, tako što ćete skinuti i instalirati Browser-Plugin.
Molimo da obratite pažnju da je korišćenje aplikacije browser-plugin rezervisano samo za neke pretraživače kao i da ih nakon instalacije ne smete deaktivirati ili brisati kako bi se i nadalje zadržala deaktivacija od strane Google Analytics.

Detaljnije informacije kako Google obrađuje Vaše podatke pronaći ćete na sledećem linku.

Linkovi ka drugim web stranicama

Napominjemo da naša internet stranica može da sadrži linkove za upućivanje na druge web sajtove čiji sadržaj nije uvek u našem vlasništvu. Ti linkovi su postavljeni na našoj stranici isključivo radi dodatnog informisanja i lakšeg snalaženja samih korisnika. Mi ne uređujemo njihov sadržaj te ne snosimo nikakvu odgovornost njihovog uređivanja, sadržaja i posete istim.

Obrada podataka na društvenim mrežama

Zaštita naših pratilaca, kao i zaposlenih, nam je na prvom mestu zbog čega zadržavamo pravo da obrišemo, odnosno da prijavimo uvredljive i protivzakonite izjave kao i komercijalne reklame, pre svega zbog zaštita prava svih naših korisnika i zaposlenih. Pritom napominjemo, da shodno tome, ne možemo da preuzmemo ogovornost za komentare i linkove koje postavljaju naši pratioci.

Kompanija Healthcare Europe koristi sledeće poznate društvene mreže: Facebook, Instagram, Twitter, Linked, Youtube. Na navedenim društvenim mrežama obrađujemo sledeće podatke: Vaše komentare, video snimke, fotografije, lajkove, reakcije na postove i druga obaveštenja, kao i druge podatke koje podelite sa nama. Vaše podatke obrađujemo samo u svrhu u koju ste nam ih i dali odnosno u svrhe u koje ste ih objavili na našoj društvenoj mreži. Ukoliko bude neophodno, Vaše podatke ćemo podeliti na našoj stranici i zadržavamo pravo da iste obrišemo.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Ukoliko nam putem društvene mreže pošaljete upit, možemo da vas uputimo na druge puteve komunikacije koji garantuju poverljivost. Imajte na umu, uvek imate mogućnost da nam poverljive upite pošaljete putem email adrese navedene u opštim informacijama ili putem kontakt obrasca. Ili putem našeg korisničkog servisa.

Takođe, naš online servis ne odgovara i nema veze sa načinom korišćenja podataka od strane same kompanije Facebook, kao vlasnika platforme ovih društvenih mreža. Kao ni načine njihove oglašivačke prakse. Takođe, naša kompanije koristi usluge Facebook kompanije u smislu delenja sadržaja i promocije istog na društvenim mrežama u skladu sa datim mogućnostima same kompanije Facebook i njihovim načinom poslovanja i
prikupljanja podataka.

Za više informacija o generalnoj Facebook praksi privatnosti posetite:  http://www.facebook.com/policy.php
Ukoliko vas zanima da saznate više na koji način sama Facebook platforma sakuplja i čuva podatke posetite: http://www.facebook.com/help/186325668085084  i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Izmena Politike privatnosti

Healthcare Europe je ovlašćen da s vremena na vreme ažurira ovu Politiku privatnosti, bez prethodne najave, a sa ciljem da se unesu izmene do kojih je došlo u praksi obrade podataka. Izmenjeni tekst Politike privatnosti će biti objavljen na veb-sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju. Bilo kakvo korišćenje internet stranica od strane Korisnika nakon obaveštavanja o izmeni Politike privatnosti podrazumevaće da je Korisnik prihvatio promene i da je dao saglasnost za dalju upotrebu ličnih podataka. Prihvatanjem ove Politike se obavezujete da povremeno iznova pročitate Politiku privatnosti kako biste se upoznali s eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite internet stranice nakon izmene Politike privatnosti, pretpostavlja se da ste se upoznali s izmenama, da ih razumete i u celosti prihvatate.

Na vasem smo raspolaganju, za bilo kakva dodatna pitanja

HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA

Potes Rumska petlja 5 22400 Ruma Republika Srbija