мај 22, 2022

Šta su podaci o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti odnosi se na bilo koju radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, čuvanje, prilagođavanje, brisanje.